426035, 24 Lev Tolstoy Street, Izhevsk,


+7 (3412) 567-199, 423-403 

Udmurt Republic, Russia